За 4-ти клас

През учебната 2021/2022г поради това, че част от занятията ще се провеждат онлайн, този курс няма да се предлага.

Курс за кандидатстване в Софийска математическа гимназия.

4-ти клас

Центърът предлага подготвителен курс за прием в СМГ, който е ориентиран към решаването на определен кръг от задачи, изискващи основно логическо мислене и нестандартен подход. В края на учебната година, около 20 юни, децата се явяват на изпит, включващ тест с двадесет задачи – 15 с избираем отговор и 5 задачи с отворен отговор. Тестът се решава за един астрономически час. След това получават за решаване още две задачи, чиито решения трябва да разпишат подробно за два астрономически часа. Общият сбор от точките определя класирането.

Кои са предимствата на нашия курс?

Най-голямото е, че децата се обучават в съвсем малки групи (около 6 деца*). Така преподавателят успява да проследи развитието на всеки ученик независимо дали е по-бърз или по-бавен.

Второто предимство на малките групи е, че се проверява домашната работа на всяко едно дете всеки път. При всяко посещение учителят лично преглежда как се е справило вашето дете с домашната си работа. (Моля, амбициозните татковци и мами да не пишат задачите на децата си, защото няма как те да се явят на изпита по-късно.) При системно идване без домашни детето се спира от курса.

Другото основно предимство е, че всяко едно дете минава на следващия клас задачи едва след като е усвоило настоящия материал и така не се получава натрупване на незнание. Какво означава това? Всяка година, всяка група е различна. Едни деца с лекота минават през определени задачи, а запъват там, където групата от предишната година е „тичала“. Затова следим внимателно какво е усвоено и какво не е. Учителят не следва механично определено предварително темпо на работа, а се нагажда спрямо конкретните деца, в конкретната група.Последното е особено важно не само за знанията, които преподаваме, но и за самочувствието на децата.

Успеваемост. Успеваемостта е комбинация от много фактори – кога детето е започнало да се подготвя, доколко е мотивирано и пише домашните си работи, какво е по характер – панира ли се на изпит или е „боец“. Затова споделям само успеваемостта от последната година – 70% от децата са „вътре“.


* В СМГ групите често надхвърлят 30 деца.